För företagare

Företag och miljöfarlig verksamhet. Alla verksamhetsutövare har regler om miljö och människors hälsa att förhålla sig till.

Det finns en rad bestämmelser som ska hjälpa till att förhindra skador på miljön och människors hälsa. Samma regler och lagar gäller för alla; privata företag som kommunens verksamheter. Enligt Miljöbalken ska du som verksamhetsutövare/företagare ha sådan kunskap om din verksamhet att du vet hur den påverkar miljön. Om det finns en risk att utsläpp eller annan miljöstörning kan inträffa är du skyldig att vidta åtgärder. Observera att redan risken är skäl nog för att vidta skyddsåtgärder.
 

Tillstånd eller anmälan?

För att anlägga och driva vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka tillstånd. Anmälan görs till kommunens miljönämnd och tillstånd söks hos Länsstyrelsen. I miljöprövningsförordningen kan du närmare se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga. Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid anmäla det till miljökontoret. Om du vill göra en förändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs också tillstånd, om det inte bara handlar om en mindre förändring, då kan det räcka med en anmälan.
För de mest harmlösa anläggningarna krävs varken anmälan eller tillstånd. Om du är osäker på vad som gäller för dig så kontakta oss på miljökontoret.
Vår ambition är att anmälningsärenden ska vara handlagda inom sex veckor från det att anmälan är komplett.
 

Egenkontroll hjälper dig att ha koll

Kravet på egenkontroll finns i miljöbalkens allmänna hänsynsregler för att motverka eller förebygga besvär för människors hälsa eller för miljön. Du som är ansvarig för verksamheten är skyldig att skaffa dig den kunskap som behövs för att skydda omgivningen. Om du har väl fungerande rutiner, ger det också bra förutsättningar att upptäcka fel på utrustning eller felaktig hantering, innan en allvarlig skada inträffar.

Du som bedriver yrkesmässig verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt 9 eller 11-14 kapitlen i Miljöbalken, omfattas av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Enligt den förordningen gäller bland annat följande:
 

  • Ansvarsfördelning För varje verksamhet skall finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt miljöbalken och de föreskrifter, domar och beslut som meddelats med stöd av balken.
  • Rutiner för kontroll Det skall finnas rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning, mm för drift och kontroll hålls i gott skick. Detta skall dokumenteras.
  • Riskbedömning Riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt skall fortlöpande och systematiskt undersökas, bedömas och dokumenteras.
  • Underrättelse om driftstörningar Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande som kan leda till olägenheter för hälsa eller miljö skall verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om det.
  • Kemikalieförteckning Det skall finnas en förteckning över de kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt.

Förteckningen skall innehålla uppgifter om:

  • produktens eller organismens namn,  
  • omfattning och användning av produkten/organismen,
  • information om hälso- och miljöskadlighet,
  • klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.

Arbeten i/vid vatten - Vattenverksamhet

Vattenverksamhet kan kräva anmälan till länsstyrelsen eller tillstånd av miljödomstolen enligt 11 kap. miljöbalken. Kontakta Länsstyrelsen i Norrbottens län om du avser att bedriva vattenverksamhet, d v s om du avser att vidta åtgärder i/vid vatten.
Exempel på vattenverksamhet är grävning och muddring, dikning, anläggning av vägtrummor, anläggning av pirar, rensning av vattendrag, anläggning av dammar, annan markavvattning samt uttag av vatten.

Lagstiftning
Miljöbalk (1998:808) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Miljöprövningsförordningen (2013:251) Länk till annan webbplats.
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lokala föreskrifter hälsa och miljö
Lokala ordningsföreskrifter Pdf, 247.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20