Köldmedia och fluorerade växthusgaser

Köldmedier kallas de olika ämnen som vi har i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsutrustning och värmepumpar. Vissa köldmedier bryter ner ozonskiktet och påverkar klimatet mycket negativt.

För att minska miljöskadan finns det regler för vilka köldmedier som får användas vid nyinstallation av bl.a. kyl- och värmepumpaggregat eller påfyllning av befintliga aggregat. Reglerna gäller också skötsel och underhåll av anläggningarna. Bestämmelser om hantering av köldmedier i kyl-, frys- och värmepumpanläggningar samt luftkonditionsanläggningar finns i bl.a. Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 517/2014 om fluorerade växthusgaser.

Informationskrav

Om du tänker skaffa en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska innan installation eller konvertering informera Miljö-, bygg- och räddnämnden. Tänk på att du vid nyinstallation av köldmedieanläggning alltid bör välja det alternativ som har lägsta möjliga effekt på ozonskiktet och klimatet.

Krav på certifiering av både företag och personal

Personer och företag som gör ingrepp i utrustning, läckagekontroll, med mera ska vara certifierade.

Läckagekontroll

Utrustning som innehåller 5 ton fluorerade växthusgaser koldioxidekvivalenter eller mer ska se till att utrustningen kontrolleras för läckor.

Läckagekontrollen ska utföras enligt nedanstående intervall för utrustning som innehåller fluorerande växthusgaser:

  • I mängder på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 50 ton: minst var tolfte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tjugofjärde månad.
  • I mängder på 50 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 500 ton: minst var sjätte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat minst var tolfte månad.
  • I mängder på 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer: minst var tredje månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat minst var sjätte månad.

Rapporteringskrav

Det finns ett rapporteringskrav av läckagekontroll av utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Rapport ska inkomma till miljö-, bygg- och räddningsnämnden varje år senast 31 mars, avseende den kontroll som är utförd året innan.

Rapporten ska innehålla:

  1. resultatet av de läckagekontroller som gjorts under kalenderåret,
  2. information om utrustning som skrotats under kalenderåret,
  3. de uppgifter som anges i artikel 6.1 i EUs förordning om f-gaser, (gäller register)
  4. operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress,
  5. adress till och fastighetsbeteckning på den fastighet där utrustningen finns, om utrustningen är stationär,
  6. en förteckning över utrustningen, och
  7. i fråga om utrustning på ett fartyg, fartygets namn, signalbokstäver eller liknande.

Ansvaret operatörens (verksamhetsutövarens)

Det är operatören (verksamhetsutövaren), d.v.s. den som använder anläggningen som är den som är ansvarig för att anläggningen kontrolleras och för att rapportera till miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Alltså, t.ex. om du driver en restaurang där kyl- och frysrum ingår i hyresavgiften så är det ändå du som operatör (verksamhetsutövare) som är ansvarig.

En operatör ska också se till att den som sköter utrustningen har kunskap och erfarenhet av kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningens funktion, drift och skötsel.

Miljösanktionsavgift om du inte följer reglerna

Vid överträdelser av bestämmelserna ska en miljösanktionsavgift tas ut. Exempelvis är miljösanktionsavgiften 1 000 kronor för försent inlämnad rapport, och 5 000 kronor om kraven på läckagekontroll inte följts.

En miljösanktionsavgift är en avgift som ska betalas för vissa förbestämda överträdelser i miljöbalken. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten och ska alltid tas ut oavsett om överträdelsen har skett med vilja, oaktsamhet eller på grund av ett misstag eller genom okunskap.

Miljösanktionsavgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till vissa förbestämda skäl. Innan beslut om miljösanktionsavgift tas av miljö-, bygg- och räddningsnämnden så skickas ett förslag till beslut till den som anses ha gjort överträdelsen så att denne har möjlighet att lämna synpunkter. Det går att överklaga beslut om miljösanktionsavgift.  

Mer information

Lagstiftning
Miljöbalk (1998:808) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser Länk till annan webbplats.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006
Länk till annan webbplats.
Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter Länk till annan webbplats.
 
Länkar
Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av: Norea Dahlberg
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20