Snöröjning

Snöröjningsinformation

Snöröjning och halkbekämpning är en service vi tillhandahåller för din trafiksäkerhet och framkomlighet. För att utföra snö- och halkbekämpning vill vi att ni som medborgare tillsammans med våra entreprenörer visar hänsyn och hjälps åt för att få så fungerande vinterväghållning som möjligt. Entreprenören arbetar under svåra väderförhållanden och under dygnets alla timmar, vänligen vidta försiktighet runt snöröjningsfordonen.

Kommunens ansvar kring vinterväghållning

Snöröjning påbörjas när det kommit 7 cm snö. Räddningstjänster, arbetsplatser och gångvägar är prioriterade och bostadsområden röjs sist. Vid snöröjning öppnas inga infarter. Normalt ska arbetet vara slutfört inom 8 timmar.

Isrivning ska utföras en gång per år och då oftast under våren. Vid isrivningen utförs bortskaffning av snö vid infarter.

Snöbortforsling sker när det anses vara behövligt. Kommunen har ett antal snötippar runt samhället, de finns till för att minska kommunens kostnader för snötransporter. Dessa tippar är enbart till för snö från gatorna.

Halkbekämpning ska utföras på samtliga hårdgjorda ytor i en sådan omfattning att säkerheten för trafikanter säkerställs. Särskild hänsyn ska tas till oskyddade trafikanter, hårt trafikerade korsningar och gångvägar.

Siktröjning ska ske i korningar vid plogkarmshöjd max 80 cm eller innan siktproblem uppstår. Siktröjning ska även utföras i kurvor med skymd sikt.


Ditt ansvar som fastighetsägare

Postlåda/postlådesamlingar bör vara monterad på en lös ställning och placeras i bakkant av väg/trottoarkant.

Sopkärl som står nära vägen försvårar snöröjningen. Avståndet 1m-1,5m från körbanekanten accepteras dock av både sopbilarna och snöröjarna.

Staket, häckar och buskar får gärna markeras ut med käppar. Då tänker vi på staket och låga buskar som står intill tomtgränsen, avståndet från körbanekanten till tomtgräns så kallat vägmarksområde är oftast minst 1,5 meter. Entreprenören för snöröjning behöver inte ta hänsyn till de käppar som står intill vägkant i syfte för att man inte vill ha plogvall runt sin fastighet.

Skador kan tyvärr inträffa vid snöröjningen på bl a staket, brevlådor, häckar och dyl. Ifall olyckan skulle vara framme ska fastighetsägaren snarast meddela kommunen vad som inträffat. Skador på felplacerade brevlådor och sopkärl samt ej utmärkta staket, häckar och buskar ersättes ej.

Fastighetens snö får inte skottas ut på gatan eller läggas på plogvallar, det kan medföra trafikfara. Måste kommunen ta bort snö som ligger i vägmarksområdet eller är skottad till allmänmark kan du som fastighetsägare bli ersättningsskyldig då detta innebär merkostnader för kommunen. Du som har lejt traktorskottning av tomten är skyldig att meddela chauffören detta.

Parkera fordon på anvisade parkeringsplatser. Undvik att parkera bilar, släpvagnar mm på gatorna utanför fastigheterna.

Träd och buskar som växer ut över gatumark ska hållas i sådant skick att de inte stör trafik, gåendes framkomlighet, skymmer sikt och trafikmärken. Över körbana ska fri höjd vara 4,6 meter. Tänk också på att snö, is och rimfrost får grenarna att hänga ner mer än vanligt på vintern.

Snö och is som rasar från tak ansvarar du som fastighetsägare för bevakning och bedömning av när taken behöver skottas. Snö från tak måste tas bort och får inte ligga på vägmarksområdet. Enligt Ordningslagen ska ”snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar”.

Journummer till vår entreprenör:

Arjeplogs gator och gc-vägar:
070-323 47 57
Laisvalls samhälle:
070-641 99 98
Kommunala fastigheter:
070-344 49 26

Felanmälan till kommunen:
Medborgarservice@arjeplog.se
tel: 0961-144 44


Vad är vägmark?

Det kan vara bra att känna till att längs alla kommunens vägar finns ett definierat vägmarksområde som består av en asfalterad väg med tillhörande diken. Vägområdet är kommunal mark och varierar i bredd men sträcker sig i de flesta fall mellan vägen och fastighetsgränsen. En villainfart kan därför ha anslutande delar som ligger inom detta område. Ett dike som finns inom ett vägområde ska i första hand fungera som upplagsplats för plogvall vintertid samt avvattna vägytan vid regn sommartid. Uppställda föremål som skadas inom vägområdet där man inte följt ovanstående riktlinjer ersätts normalt inte av Arjeplogs kommun.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Teknisk handläggare
Marlen Jonsson-Nord
Telefon: 0961-141 21

Journummer:
Arjeplogs gator och gc-vägar:
070-323 47 57
Laisvalls samhälle:
070-641 99 98
Kommunala fastigheter:
070-344 49 26

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20