Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp erbjuds boende i tätorten Arjeplog, Laisvall, Slagnäs, Nyliden (Jäckvik), Mellanström och i Adolfström.

I tätorten Arjeplog levereras dricksvattnet direkt från Hornavan, renat endast via UV-ljus och sandfilter. Tack vare den höga kvalitet vi har på vattnet behövs ingen klorering.

Avloppsvattnet renas mekaniskt, kemiskt och biologiskt innan det kontrolleras och släpps ut från reningsverk och infiltrationsanläggningar.

Om du vill anlägga eget vatten och avlopp, rekommenderar vi att du kontaktar miljöenheten först, för information och rådgivning.

Enskilt avlopp

Att anlägga ett nytt enskilt avlopp

Om du planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning med vattentoalett påkopplad behövs ett tillstånd från Miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Om ni ska anlägga ett enskilt avlopp som endast har bad-, disk eller tvättvatten påkopplat, eller om ni ska ändra en befintlig anläggning, behöver ni antingen anmäla eller ansöka om detta. Ansöknings- och anmälningsblanketter samt information om vad som kräver tillstånd eller vad som kräver en anmälan finner du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lämna in din ansökan eller anmälan i god tid innan ni planerar att anlägga avloppet. Vi har 6 veckors handläggningstid från det att ärendet är komplett, alltså att alla underlag för ansökan finns med i ärendet så att vi kan göra en bedömning och ta beslut.

En avloppsanläggning ska vara utformad och placerad på ett sådant sätt att miljön och människors hälsa inte riskerar att ta skada. Ett dåligt fungerande avlopp medför risk med bland annat övergödning i vattendrag, smittoämnen i dricksvatten eller dålig lukt.

Om ni vill veta vilken avloppslösning som passar ert hushåll bäst eller om ni behöver hjälp med att installera avloppet, kontakta en entreprenör.

Markbaserad anläggning

Om ni vill anlägga infiltration i den befintliga marken (vilket brukar vara mångas förstahandsval) eller markbädd behövs det grävas en provgrop som är minst 2,5 m djup, den kan antingen en entreprenör eller ni själva gräva – det krävs inget tillstånd för det.

Provgrop är fördelaktigt att kontrollera i maj/juni då grundvattennivån generellt sett är som högst då i vår kommun. I annat fall kan man behöva gräva en djupare provgrop för att säkerställa att grundvattnet ligger tillräckligt djupt. Grundvattennivån ska vara minst 1 meter lägre än den nivå där avloppsvattnet infiltreras ut i marken, för att skydda grundvatten mot föroreningar.

I provgropen ska det tas några perkolationsprov på det djup som infiltrationen ska ligga och det är viktigt att det tas ut på rätt sätt. En tabell för perkolationsproverna ska fyllas i och bifogas till ansökan. (De flesta entreprenörer bör kunna ta perkolationsprov med egna kit, annars har vi ett kit här som man kan få låna.

Sen ska provgropen stå i minst två dygn, eller längre om det varit regnigt, sen kontrolleras grundvattennivån för att minimera riskerna att förorena grundvattnet.
Det får inte heller vara berg närmre än 1 meter från infiltrationsnivån eftersom avloppsvatten då kan rinna längs med berget och förorena grundvatten.
Kom ihåg att ta några foton på provgropen så markbeskaffenheten syns väl, och visa med foto hur djup provgropen är genom att sticka ner en måttstock och ta kort på gropen med måttstocken synlig.

Om infiltration inte funkar, dvs att vattnet i perkolationsprovet rinner för fort eller för sakta, så finns ju andra lösningar.

https://avloppsguiden.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en hel del läsning om olika slags avlopp, miljökrav, tillvägagångssätt mm. Här finns också mer info om provgrop, perkolationstest med mera.

Minireningsverk

Minireningsverk behöver inte perkolationsprov. Men det är bra att kontrollera med provgrop att grundvatten inte är för nära eftersom grundvatten kan trycka upp anläggningen och riskera skada eller förstöra den.

Situationsplan

Underlag för karta/situationsplan – Tips! Gå in på lantmäteriets tjänst som heter Min fastighet, där kan du som lagfaren ägare med bank-id ta fram en karta för din fastighet.
https://www.lantmateriet.se/sv/fastigheter/min-fastighet/

Kontroll av befintliga enskilda avlopp

Om ni sedan tidigare har ett enskilt avlopp uppmanas ni att kontrollera det en gång per år. Avloppsguiden har en checklista där ni själva kan värdera om avloppet fungerar som det ska. Checklistan finns att hitta här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Miljöenheten genomför ibland inventering av enskilda avlopp. Om ert område blir utvalt för inventering kommer information att skickas ut till er innan inventeringen genomförs. Där kommer ni kunna läsa vad inventeringen innebär samt vilken avgift som inventeringen medför.

Klagomål över dåligt fungerande avlopp

Har ni uppmärksammat ett avlopp som fungerar dåligt, exempelvis om det luktar illa, kan ni lämna in ett klagomål till Miljöenheten. Som alltid när man lämnar in ett klagomål har man rätt att vara anonym.

Användbara länkar:

Avloppsguiden Länk till annan webbplats.
Havs- och vattenmyndigheten om små avloppsanläggningar Länk till annan webbplats.
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar, HVMFS 2016:17 Länk till annan webbplats.


Avlopp från verkstäder och dylikt utanför kommunalt VA

Industrispillvatten och dylikt avloppsvatten får inte kopplas till anläggning för hushållsspillvatten

Avloppsvatten från verkstäder, industrier och avloppsvatten från liknande verksamheter får inte anslutas till enskilda avlopp för hushållsspillvatten (bad-, disk- och tvättvatten samt toalett).

Industrispillvatten stör reningsprocessen för hushållsspillvatten genom att det riskerar att slå ut biologin i hushållsspillvattnet, vilken behövs för att bryta ner organiskt material, mikroorganismer samt fosfor och kväve. Kort och gott, för att rena hushållsspillvattnet från smittoämnen och övergödande ämnen. Med enskilda avlopp avses sådana anläggningar som inte ingår i det kommunala VA-nätet.

Förbud mot utsläpp avindustrispillvatten till hushållsspillvatten Pdf, 136.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20