Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Arjeplogs kommun får lämna medborgarförslag.

Ett medborgarförslag ska vara skrifligt och undertecknat av minst en person. Namn, namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.
Förslaget kan lämnas in antingen till enheten för nämndservice eller direkt till fullmäktiges ledning i samband med att kommunfullmäktige sammanträder.

Den som har undertecknat medborgarförslaget har rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas där. Beslut ska fattas inom ett år från det att förslaget väcktes.

Skicka ditt medborgarförslag till:
Arjeplogs kommun
Tingsbacka
938 81 Arjeplog

kommun@arjeplog.se

Märk kuvertet eller mailet "Medborgarförslag"

Publicerad av: Fredrik Westerlund
Senast ändrad: 24 maj 2017