Revision

Kommunrevision
Arjeplogs kommuns revisorer har till uppgift att granska men också att stödja och främja en ändamålsenlig och effektiv verksamhet i Arjeplogs kommun. Den yttersta uppgiften för revisorerna är att ge kommunfullmäktige underlag för den årliga ansvarsprövningen av kommunstyrelsen, övriga kommunala nämnder och styrelser, och de helägda och delägda kommunala bolagen, men också av de enskilda politiska ledamöterna i dessa nämnder, styrelser, stiftelser och bolag.

Att vara revisor i Arjeplogs kommun är ett politiskt uppdrag. Revisorerna nomineras av de politiska partierna och väljs av kommunfullmäktige som utser en ledamot från varje representerat parti i kommunfullmäktige.  Sammankallande utses från oppositionen. Revisorerna utövar sitt uppdrag självständigt.

Kommunfullmäktiges revisorer
Stig Lundström (V), sammankallande/ordförande
Ewa Rosenqvist (S)
Elisabeth Angberg (opol)
Bo Wiklund (C)
Elisabeth Holmgren (L)

Revisionsbiträden
Revisorerna biträds vid genomförandet av granskningsarbeten av sakkunniga biträden. Under nuvarande upphandlingsperiod är det PwC Kommunal sektor. 


Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 30 april 2018

Rubrik

Kommunalråd
Britta Flinkfeldt
Telefon 0961 - 141 11


Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20