Revision

Kommunrevision

Arjeplogs kommuns revisorer har till uppgift att granska men också att stödja och främja en ändamålsenlig och effektiv verksamhet i Arjeplogs kommun. Den yttersta uppgiften för revisorerna är att ge kommunfullmäktige underlag för den årliga ansvarsprövningen av kommunstyrelsen, övriga kommunala nämnder och styrelser, och de helägda och delägda kommunala bolagen, men också av de enskilda politiska ledamöterna i dessa nämnder, styrelser, stftelser och bolag.

Förtroendevalda revisorer      

Att vara revisor i Arjeplogs kommun är ett politiskt uppdrag. Revisorerna nomineras av de politiska partierna och väljs av kommunfullmäktige som utser en ledamot från varje representerat parti i kommunfullmäktige.  Ordförande och vice ordförande (i dagsläget vakant) utses från oppositionen.
Revisorerna utövar sitt uppdrag självständigt.

Förtroendevalda revisorer i Arjeplogs kommun

Revisionsbiträden 

Vi revisorer biträds vid genomförandet av vårt granskningsarbete av sakkunniga biträden. Under nuvarande upphandlingsperiod biträder PWC oss i vårt arbete.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20