Revisionens uppdrag

Kommunrevisionens uppdrag

De förtroendevalda revisorerna granskar varje år i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet, som bedrivs inom de kommunala nämndernas och styrelsens verksamhetsområden samt även, i sin roll som lekmannarevisorer, verksamheten i de hel- och delägda stiftelserna och kommunala bolagen.

De förtroendevalda revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och den interna kontrollen, som görs inom nämnder och styrelser, är tillräcklig. 

Varje år ska de förtroendevalda revisorerna uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser via revisionsberättelsen. De upprättar även rapporter över de övergripande och fördjupade granskningar, som årligen genomförs och sammanfattas i iakttagelser, bedömningar och synpunkter. 

Resultaten av ovan nämnda rapporter och övriga iakttagelser diskuteras löpande under året med berörda nämnder/styrelser, kommunens ledning samt med kommunfullmäktiges presidium.

Publicerad av: Mari Antonsson
Senast ändrad:

Information

Användbara länkar:


Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20