Krisberedskap

En man föreläser om vad man ska göra i en krissituation.

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. En kris hotar grundläggande funktioner och värden, till exempel el- eller vattenförsörjning. Kriser kräver ofta snabba och samordnade insatser från olika aktörer för att hantera och begränsa dess konsekvenser.

Arjeplogs kommun har ett geografiskt områdesansvar och arbetar för att kommunen ska vara en trygg och säker plats att bo och verka i. Genom god planering och beredskap ska kommunen förhindra och minimera negativa konsekvenser för människors liv och hälsa, egendom, ekonomi och miljö vid kriser och extraordinära händelser. Detta gör vi bland annat genom samverkan med både lokala, regionala och nationella aktörer.

Vad är en extraordinär händelse eller en kris?

  • en händelse som avviker från det normala,
  • en händelse som innebär en allvarlig störning, eller
  • en händelse som medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner,
  • en händelse som kräver skyndsamma insatser.

Varför arbetar kommunen med krisberedskap?

Infrastruktursystem, till exempel IT, telefoni, värme och el är beroende av varandra för att fungera – och dessa är också funktioner som vårt samhälle i högsta grad är beroende av. Olika typer av händelser, såsom översvämningar, snöoväder och stormar, riskerar att medföra störningar på el- och vattenförsörjning, vägar och annan infrastruktur. Detta ställer krav på att kommunen har planer för hur händelser som kan utvecklas till kriser ska hanteras.

Hur förbereder vi oss?

Vi vill att förtroendevalda, kommunens personal och kommuninvånare ska vara förberedda om en oönskad händelse skulle inträffa. För att uppnå en så hög beredskapsnivå som möjligt för både normal verksamhet och vid extraordinära händelser arbetar kommunen bland annat förebyggande med risk- och sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner, utbildningar och övningar samt rådgivning till medborgare.

Kommunen har även en krisledningsorganisation som är redo att träda i kraft i händelse av en samhällsstörning som kräver effektiv ledning och skyndsamma beslut. Krisledningsorganisationen består av både:

  • politisk nivå, i form av en krisledningsnämnd som har i uppgift att upprätthålla en politisk ordning även om det krävs skyndsamma beslut. Krisledningsnämnden har möjlighet att till viss del kringgå normal politisk ordning i kommunen med syfte att lösa utmaningen som uppstått på kommunal, regional eller nationell nivå.
  • tjänstemannanivå bestående av en krisledningsstab vars uppgift är att upprätthålla en effektiv ledning utifrån nuvarande lägesbild och bistå och understödja krisledningsnämnden med information för beslutsfattning.

Kommunens krisledningsstab kan aktiveras utan att krisledningsnämnden har trätt i kraft om händelsen är av sådan art att den kan hanteras med ordinarie politisk ordning.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Viktiga telefonnummer

Vid akuta nödsituationer
Telefon 112

Nationellt informationsnummer Telefon 113 13

Ej akuta ärenden, polis
Telefon 114 14

Giftinformationscentralen
Telefon 010-456 67 00

Sjukrådgivning
Telefon 1177

Räddningstjänsten
Telefon 0961-141 12
raddningstjansten@arjeplog.se

Krisinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00