Krisberedskap

En man föreläser om vad man ska göra i en krissituation.

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. En kris hotar grundläggande funktioner och värden, till exempel el- eller vattenförsörjning. Kriser kräver ofta snabba och samordnade insatser från olika aktörer för att hantera och begränsa dess konsekvenser.

Regeringen har det geografiska områdesansvaret på central nivå, länsstyrelsen på regional nivå och kommunerna har det lokala områdesansvaret. Arjeplogs kommun arbetar för att kommunen ska vara trygg och säker plats att bo och verka i. Genom god planering och beredskap ska kommunen förhindra och minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet, egendom, ekonomi och miljö vid kriser och extraordinära händelser.

Läs mer om Länsstyrelsen i Norrbottens krisberedskapsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om Sveriges krishanteringssystem. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför arbetar kommunen med krisberedskap?

Vi lever i ett samhälle som ständigt utvecklas. Globalisering, specialisering och nya tekniska lösningar är exempel på hur vår vardag förändras och förenklas. Utvecklingen medför dock också risker som kan göra samhället mer sårbart och öka känsligheten för störningar.

Infrastruktursystem, t.ex. IT, telefoni, värme och el är beroende av varandra för att fungera – och dessa är också funktioner som vårt samhälle i högsta grad är beroende av. Olika typer av händelser, såsom översvämningar, snöoväder och stormar, riskerar att medföra störningar på el- och vattenförsörjning, vägar, järnvägar och annan infrastruktur. Detta ställer krav på att kommunen har planer för hur händelser som kan utvecklas till kriser ska hanteras.

Utgångspunkten för alla kommuners krishanteringsarbete regleras i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) Länk till annan webbplats. (länk, öppnas i ny flik). Lagen syftar till att kommunen ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha god förmåga att hantera krissituationer.

Därtill finns en kommunöverenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som reglerar kommunernas ersättning för genomförda uppgifter enligt LEH. I överenskommelsen preciseras målbeskrivningar, riktlinjer och statens förväntningar på hur uppgifterna ska genomföras.
Överenskommelse om kommuners arbete med krisberedskap Pdf, 550.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar Pdf, 522.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur förbereder vi oss?

Vi vill att förtroendevalda, kommunens personal och kommuninvånare ska vara förberedda om en oönskad händelse skulle inträffa. För att uppnå en så hög beredskaps- och säkerhetsnivå som möjligt för både normal verksamhet och vid extraordinära händelser arbetar kommunen bl.a. förebyggande med risk- och sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner, utbildningar och övningar samt rådgivning till medborgare.

Få tips på hur du som medborgare kan förbereda dig för att klara en krissituation (länk).

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Viktiga telefonnummer

Vid akuta nödsituationer
Telefon 112

Nationellt informationsnummer Telefon 113 13

Ej akuta ärenden, polis
Telefon 114 14

Giftinformationscentralen
Telefon 010-456 67 00

Sjukrådgivning
Telefon 1177

Räddningstjänsten
Telefon 0961-141 12
raddningstjansten@arjeplog.se

Krisinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00