Kommunens krisorganisation

Arjeplogs kommuns krisledningsorganisation aktiveras när en situation kräver extra insatser och resurser för dess hantering. Krisledningsorganisationen består av en krisledningsnämnd (politisk nivå) och en stabsgrupp (tjänstemannanivå).

Krisledningsnämnd
I Arjeplogs kommun består krisledningsnämnden av ledamöter från kommunstyrelsens allmänna utskott (au), ordförande för sociala utskottet, ordförande för barn- och utbildningsutskottet och ordförande i miljö-, bygg och räddningsnämnden. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig beroende på den extraordinära händelsens art och omfattning.

I krisledningsnämndens uppgifter ingår bl.a. att:

 • tolka kommunens roll
 • representera kommunens politiska ledning
 • fatta de övergripande och långsiktiga inriktnings- och prioritetsbeslut som krävs
 • besluta om ekonomiska frågor som ligger utanför ordinarie budgetering
 • fatta beslut om eventuellt sänkt servicenivå inom olika delar av kommunens verksamhet med anledning av händelsen
 • ta ställning i frågor som påkallas av t.ex. grannkommuner eller länsstyrelsen.


Krisledningsgrupp
I en krissituation ansvarar Arjeplogs kommuns krisledningsgrupp för att leda verksamheten, att inrikta, samordna och prioritera insatser och resurser samt att, om krisledningsnämnden är aktiverad, understödja och bistå denna. Kärnan i krisledningsgruppen består av kommunchefen, räddningschefen, teknisk chef, kvalificerad handläggare och kommunikatören. Vid behov kan krisledningsgruppen ta in ytterligare kvalificerad kompetens.

I krisledningsgruppens uppgifter ingår bl.a. att:

 • upprätta lägesbild samt en prognos för tänkbar händelseutveckling/konsekvensanalys
 • analysera insatsbehov och prioritera åtgärder (behovsanalys)
 • anskaffa och samordna nödvändiga resurser
 • ansvara för att alla beslut når berörda aktörer
 • samverka med berörda myndigheter, företag och organisationer
 • arbeta med uppföljning, återrapportering och dokumentation

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Viktiga telefonnummer

Vid akuta nödsituationer
Telefon 112

Nationellt informationsnummer Telefon 113 13

Ej akuta ärenden, polis
Telefon 114 14

Giftinformationscentralen
Telefon 010-456 67 00

Sjukrådgivning
Telefon 1177

Räddningstjänsten
Telefon 0961-141 12
raddningstjansten@arjeplog.se

Krisinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00