Kommunens krisorganisation

Arjeplogs kommuns krisledningsorganisation aktiveras när en situation kräver extra insatser och resurser för dess hantering. Krisledningsorganisationen består av en krisledningsnämnd (politisk nivå) och en stabsgrupp (tjänstemannanivå).

Krisledningsnämnd
I Arjeplogs kommun består krisledningsnämnden av ledamöter från kommunstyrelsens allmänna utskott (au), ordförande för sociala utskottet, ordförande för barn- och utbildningsutskottet och ordförande i miljö-, bygg och räddningsnämnden. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig beroende på den extraordinära händelsens art och omfattning.

I krisledningsnämndens uppgifter ingår bl.a. att:

 • tolka kommunens roll
 • representera kommunens politiska ledning
 • fatta de övergripande och långsiktiga inriktnings- och prioritetsbeslut som krävs
 • besluta om ekonomiska frågor som ligger utanför ordinarie budgetering
 • fatta beslut om eventuellt sänkt servicenivå inom olika delar av kommunens verksamhet med anledning av händelsen
 • ta ställning i frågor som påkallas av t.ex. grannkommuner eller länsstyrelsen.


Krisledningsgrupp
I en krissituation ansvarar Arjeplogs kommuns krisledningsgrupp för att leda verksamheten, att inrikta, samordna och prioritera insatser och resurser samt att, om krisledningsnämnden är aktiverad, understödja och bistå denna. Kärnan i krisledningsgruppen består av kommunchefen, räddningschefen, teknisk chef, kvalificerad handläggare och kommunikatören. Vid behov kan krisledningsgruppen ta in ytterligare kvalificerad kompetens.

I krisledningsgruppens uppgifter ingår bl.a. att:

 • upprätta lägesbild samt en prognos för tänkbar händelseutveckling/konsekvensanalys
 • analysera insatsbehov och prioritera åtgärder (behovsanalys)
 • anskaffa och samordna nödvändiga resurser
 • ansvara för att alla beslut når berörda aktörer
 • samverka med berörda myndigheter, företag och organisationer
 • arbeta med uppföljning, återrapportering och dokumentation

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 22 maj 2018

Rubrik

Krisinformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisberedskaps-
samordnare
Leif Johansson
Telefon 0961 - 141 50
Mobil 070 - 023 32 19

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Dexter

Skolexpedition för:
-Grundskola och gymnasiumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IST Förskola

Skolexpedition för:
-Förskola och skolbarnomsorglänk till annan webbplats

Evenemang
Februari
ti on to fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29