Tillfälliga skoterförbud

Tillfälligt förbud mot terrängkörning inom Arjeplogs kommun

Föreskrift om förbud mot terrängkörning inom Svaipa samebys renskötselområde, Arjeplogs kommun

Arjeplogs kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1978:594) om förbud för körning med terrängmotorfordon på området angivet på karta enligt bilaga 1.

Beslut om datum för ikraftträdande fattas när hel vinterrenhjord når fjällen under vårflyttningen. Som vägledande datum infaller föreskriften normalfallet årligen från 7 april till och med 30 juni, 7 april är dock ett ungefärligt datum då renarna tidigare år beräknats vara samlade på fjällen. Detta datum är inget ikraftträdande datum utan en vägledning som både kan flyttas framåt och bakåt i tiden beroende på väder- och betesförhållanden.

DelegationsbeslutPDF - Föreskrift om reglering av terrängkörning inom Svaipa samebys renskötselområde.
Karta, bilaga 1PDF.

Undantag från föreskriften

  1. Föreskrifterna gäller inte för de undantag som framgår av 1 § första stycket och andra stycket punkt 1-6 terrängkörningsförordningen (1978:594) se bilaga 2.
  2. Terrängmotorfordonstrafik är tillåten längs de leder och färdstråk som är markerade på karta i bilaga 1. Avvikelser på max 50 meter från led/färdstråk får ske för parkering eller för att förhindra störning på djur eller det icke motoriserade friluftslivet samt för att undvika barmarksfläckar.
  3. Undantag ger ortsbor rätt att färdas kortaste väg till och från sitt fritidshus om fastigheten är belägen inom förbudsområdet.


Föreskrift om förbud mot terrängkörning inom Semisjaur Njargs samebys renskötselområde, Arjeplogs kommun
Arjeplogs kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1978:594) om förbud för körning med snöskoter på nedanstående områden angivna på karta i bilaga 1:
1. Njássja
2. Tjidtják
3. Pieljekaise
4. Fierrás med Tjállasvárddo

Se karta över områdetöppnas i nytt fönster.

Syftet med föreskriften är att tillgodose rennäringens behov av ostört bete. Beslut om slutligt datum för ikraftträdande fattas när hel vinterrenhjord når fjällen under vårflyttningen. Begäran om verkställighet ska inlämnas till kommunen senast fem (5) arbetsdagar före verkställighetsdatum.

Beslutet finns på Arjeplogs kommun, diarienummer KS 2019/151.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 03 april 2020